Yelena

Gender - Female
Color - Blue eye white
Price - $2,650
12 weeks - 6/25/2022

 Reserved by Retha 

Yelena

Yeti

Gender - Male
Color - Seal lynx
Price - $2,550
12 weeks - 6/25/2022

 Reserved by Lauren 

Yeti

Thor

Gender - Male
Color - Blue mink
Price - $2,450
12 weeks - 6/25/2022

Reserved by kandias

photo_2022-05-14_22-01-13.jpg

Zeus

Gender - Male
Color - Blue eye white

Price - $2,650
12 weeks - 6/25/2022

Reserved by kandias

photo_2022-05-14_22-01-14.jpg